1970 Chevy Nova 4dr sedan

250 6 cylinder/Auto Transmisson